Loading posts...
  • What is airbnb in my think, Airbnb คืออะไร ในความคิดของฉัน

      airbnb คืออะไร airbnb คือบ้านเรานี้แหละ airbnb คือพื้นที่ในบ้านของเรา และแชร์ให้คนอื่นใช้ด้วยชั่วคราว airbnb คือที่พักราคาถูกสำหรับนักท่องเที่ยว airbnb คือบ้านของคนท้องถิ่น ที่เราต้องการอาศัยอยู่เพื่อเรียนรู้ชีวิตของคนถิ่นนั้น airbnb คือพื้นที่ที่ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมาย และ airbnb คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจ