Loading posts...
  • First guest airbnb from India

      และแล้วผู้มาพักบ้าน airbnb รายแรกก็มา ในขณะที่รถไฟฟ้าก็ยังไม่มาซักที หลังจากเป็น guest ไปพักบ้านคนอื่นมาหลายบ้าน วันนี้ฉันเป็น host แล้ว