Loading posts...
  • [How to] Shipping cost to oversea : การตั้งราคา ค่าขนส่งพัสดุ ไปต่างประเทศ

    84, 106, 126 คืออะไร? โดยปกติแล้วเวลาเราส่งพัสดุ จากไทยไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่เราจะใช้บริการส่งแบบ “พัสดุย่อยทางอากาศ + ลงทะเบียน” ของไปรษณีย์ไทยแต่ถึงแม้ว่าจะส่งแบบไหนก็ตาม rate ราคา ของค่าขนส่ง ก็จะมีวิธีกำหนดราคาที่เราสามารถเข้าใจได้ในเบื้องต้น มีประเทศเยอะแยะมากมายบนโลกนี้ ซึ่งทำให้เราไม่รู้ว่า จะส่งของไปประเทศต่างๆ ด้วยราคาเท่าไร แตกต่างกันอย่างไร

  • [How to] Shipping Packing by Thailand Post : การส่งพัสดุไปต่างประเทศ โดยไปรษณีย์ไทย

      Update วันที่ 12 มิถุนายน 2017   การส่งพัสดุไปต่างประเทศ โดย ไปรษณีย์ไทย ปกติเราจะใช้บริการสองชนิด คือ   1. Small Packet – Air + Register หรือ “พัสดุย่อยทางอากาศ+ลงทะเบียน” หรือ “Thailand Post Register”   2. EMS